KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Historia Katedry

Historia Katedry

W roku 1945 powołana została Katedra i Zakład Immunologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszym kierownikiem Zakładu Immunologii został prof. zw. dr Zygmunt Szymanowski. W styczniu 1950 r. Wydziały Medyczne UŁ wyodrębniają się jako Akademia Medyczna, a Zakład Immunologii Uniwersytetu Medycznego został przemianowany na Zakład Bakteriologii AM, a Katedra i Zakład Immunologii przestały istnieć. W czerwcu 1992 r. decyzją Rektora AM ponownie powołana została Katedra Immunologii, obejmująca Zakład Immunologii Klinicznej i Zakład Immunologii, przekształcony następnie w Samodzielną Pracownię Immunologii Doświadczalnej. Kierownikiem katedry został prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski.


Historia Zakładu Immunologii

Zakład Immunologii powołano 1 lutego 1973 r. jako część Instytutu Patologii AM. Kierownictwo powierzono doc. dr hab. n. med. Krystynie Ubysz-Jerzmanowskiej. Początkowo zakład był usytuowany w budynku przy ul. Pomorskiej 137, a w roku 1986 przeniesiony został do budynku przy ul. Mazowieckiej 11. Poczynając od roku 1973 zespół Zakładu Immunologii zmienił realizowany wcześniej program nauczania immunologii: wprowadzono nowe metody diagnostyczne i badawcze oraz napisano skrypt do ćwiczeń. Obok udziału w zajęciach z mikrobiologii prowadzono zajęcia z immunologii dla studentów III roku wydziału lekarskiego i III roku oddziału stomatologicznego, a od 1978 roku również nauczano immunologię na oddziale analityki medycznej.

Zespół Zakładu Immunologii jako pierwszy w Polsce zaadoptował metodę badania chemotaksji i migracji spontanicznej granulocytów pod agarozą (1977). Posługując się tą metodą badano aktywność chemotaktyczną granulocytów u chorych z cukrzycą. Prowadzono również badania nad układem dopełniacza w patogenezie migreny, bólów głowy Hortona (współpraca z Kliniką Chorób Dziecięcych) oraz kłębkowym zapaleniem nerek (z Kliniką Chorób Dziecięcych). Wraz z Kliniką Chirurgii Dziecięcej prowadzono badania nad rolą śledziony w mechanizmach obronnych ustroju. W ostatnich latach zajmowano się aktywnością granulocytów obojętnnochłonnych w przebiegu endotoksemii wywołanej u królików za pomocą lipopolisacharydu E. coli. W roku 1988 dr n. med. Ewa Brzezińska-Błaszczyk zapoczątkowała w zespole badania nad patofizjologią komórek tucznych. W roku 1994 prof. Ubysz-Jerzmanowska przeszła na emeryturę, a zakład przekształcono w Samodzielną Pracownię Immunologii Doświadczalnej. W roku 2003 SPID przekształcono w Zakład Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej pod kierownictwem prof. Brzezińskiej-Błaszczyk.Historia Zakładu Immunologii Klinicznej

W 1974 roku dzięki staraniom prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Żebrowskiego powołano Pracownię Immunologii Kardiolologicznej i Transplantacyjnej przy Instytucie Kardiologii AM. Pracownia mieściła się przy ul. Sterlinga 1/3 w szpitalu im. Barlickiego, a następnie przy szpitalu im. Jonschera (ul. Milionowa 14). Od 1984 r. rozpoczęła działalność również w budynku przy ul. Sterlinga 5. W 1988 roku powołano Zakład Immunologii Klinicznej w budynku CKD przy ul. Mazowieckiej 11. Głównym kierunkiem badań było wykorzystanie zjawisk immunologicznych dla diagnostyki i terapii chorób serca. W tym celu w 1977 roku rozpoczęła pracę Poradnia Immunologii Kardiologicznej. Wykorzystanie badań immunologicznych stopniowo rozszerzano także na inne specjalności medyczne. W oparciu o przeprowadzone badania wprowadzono własną diagnostykę i terapię mięśnia sercowego, w szczególności zapaleń mięśnia sercowego i kardiomiopatii zastoinowej.

W roku 1993 kierownictwo Zakładu Immunologii Klinicznej w drodze konkursu objął prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski . W 1993 powołany został Ośrodek Diagnostyki Leczenia Astmy i Alergii oraz Poradnia Immunologii Klinicznej i Alergologii, a w 1998 Poradnia Immunologii Klinicznej i Reumatologii. W 2003 w ramach Katedry Immunologii powołano Klinikę Immunologii i Reumatologii. W 2005 r. dokonano przekształcenia Zakładu Immunologii Klinicznej w Klinikę Immunologii, Reumatologii i Alergii.

 

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII