KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Leczenie N-ERD

Jak leczy się N-ERD?

Postępowanie w tym zespole obejmuje zarówno leczenie farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne i wymaga ścisłej współpracy kilku specjalistów (alergologa, pulmonologa oraz laryngologa). Farmakologiczne postępowanie w astmie i przewlekłego zapalenie zatok przynosowych i nosa u pacjentów z N-ERD powinno być zgodne z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi eozynofilowego zapalenia dróg oddechowych. Jednak specyficzne mechanizmy patofizjologiczne leżące u podłoża tego zespołu sugerują, że w przyszłości powinny być rozważane terapie dostosowane do fenotypu/endotypu choroby

Jakie jest postępowanie w przypadku nadwrażliwości na NLPZ?

Postępowanie polega na ścisłym unikaniu leków wywołujących objawy oraz krzyżowo reagujących. Szczególnie istotna jest edukacja pacjenta – wyposażenie w listę zakazanych NLPZów, ponieważ objawy po przyjęciu NLPZów występują krzyżowo.

Jak leczy się astmę u pacjentów z N-ERD?

U większości pacjentów z N-ERD leczenie astmy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi jest skuteczne. Terapia skojarzona wziewnym glikokortykosteroidem i długodziałającymi agonistami beta-2 zwykle wystarcza do utrzymania kontroli astmy, jednak w niektórych przypadkach należy rozważyć wyższy stopień leczenia. U pacjentów z N-ERD badania wskazują na skuteczność leków antyleukotrienowych (LTRA; montelukastu i zileutonu), wyrażającą się poprawą parametrów wentylacyjnych, zmniejszeniem użycia leków doraźnych i polepszeniem jakości życia.

Leczenie biologiczne wydaje się być obiecującą opcją terapeutyczną u pacjentów z N-ERD z ciężką postacią choroby. Skuteczność leczenia omalizumabem, została opisana w kilku badaniach klinicznych. Leczenie ukierunkowane na zapalenie eozynofilowe (mepolizumab, reslizumab, benralizumab), występujące u większości pacjentów z N-ERD, prawdopodobnie może być korzystne.

Jak leczy się przewlekłe zapalenie zatok?

Postępowanie z przewlekłym zapalenie zatok przynosowych i polipami nosa (PZZzPN) u pacjentów z N-ERD jest podobne do postępowania u pacjentów bez nadwrażliwości na NLPZ i powinno być zgodne obowiązującymi z wytycznymi. Jednak PZZzPN u pacjentów z N-ERD jest bardziej oporne na farmakologiczne i chirurgiczne leczenie, a współistniejąca astma oskrzelowa może komplikować postępowanie.

Co obejmuje terapia farmakologiczna?

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi leczenie przewlekłego zapalenia zatok (PZZ) powinno być oparte na miejscowych kortykosteroidach z dawkowaniem dostosowanym do ciężkości objawów. Krótkie kursy doustnych glikokortykosterydów (2-3 tygodnie) mogą być konieczne w celu kontrolowania ciężkich objawów PZZ i poprawy jakości życia. Stosowanie donosowych roztworów soli, izotoniczne i hipertoniczne, jak również krótkotrwałe (przed zabiegiem chirurgicznym) i długotrwałe (po zabiegu chirurgicznym) antybiotyki mogą pomóc w złagodzeniu objawów ze strony nosa.

Co obejmuje leczenie chirurgiczne?

Operacja (polipektomia, funkcjonalna endoskopowa chirurgia zatokowa i / lub ektopatoektomia) jest zarezerwowana dla pacjentów z ciężkimi lub niekontrolowanymi objawami oraz dla osób z niewystarczającą poprawą pomimo stosowania donosowych i doustnych kortykosteroidów (co może się zdarzyć u znacznej części pacjentów z N-ERD).

Na czym polega leczenie aspiryną po desensytyzacji (ATAD)?

Skuteczność podawania aspiryny po desensytyzacji (ATAD) u pacjentów z N-ERD została potwierdzona w licznych badaniach. Protokoły desensytyzacji są zazwyczaj rozwinięciem prowokacji ASA, jednak możliwa jest "cicha" desensytyzacja (bez objawów). Pacjentów do ATAD należy starannie wybrać i monitorować podczas leczenia w celu oceny skuteczności i zmniejszenia częstości występowania działań niepożądanych związanych z długotrwałym przyjmowaniem aspiryny.

 

Autor: K. Frachowicz na podstawie: Kowalski ML i wsp. Diagnosis and management of NSAID-Exacerbated Respiratory Disease (N-ERD)-a EAACI position paper. Allergy. 2019 Jan;74(1):28-39.

 

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII