KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

PreDicta

PreDicta

 

Tytuł projektu

Przeprogramowanie odpowiedzi immunologicznej wywołane infekcją i jego związek z przetrwaniem i przewlekłością chorób alergicznych dróg oddechowych

Cele projektu:

1. Zbadanie roli braku rezolucji (wygaszania) jako przyczyny chroniczności procesu zapalnego dróg oddechowych w astmi.

2. Identyfikacja czynników infekcyjnych, zaburzeń interakcji gospodarz–czynnik infekcyjny oraz molekularnych mechanizmów prowadzących do rozwoju przewlekłegi zapalenia w chorobach alergicznych dróg oddechowyc.

3. Wykorzystanie uzyskaniej wiedzy dla opracowania nowych metod diagnostycznych i startegii terapeutycznych dla chorób alergicznych dróg oddechowyc.

Opis projektu

Powyższe cele realizowane będą w postaci zadań badawczych ukierunkowanych na rozwiązanie kontretnych zadań. Zespoły Uniwersytetu Medycznego w Łodzi biorą bezpośredni udział w realizacji 5 zadań badawczych, a zakres tego udziału szczególowo przedstawiono w załączonej tabeli.

WP1

Obserwacyjna kohorta dzieci z astmą oskrzelową

Nabór i 24-miesięczna obserwacja kohorty 40 dzieci chorych na astmę oskrzelową oraz 20-osobowej grupy kontrolnej. Obserwacja obejmuje stały monitoring telemetryczny czynności oddechowej, wizyty kontrolne co 6 miesięcy oraz dodatkowe wizyty w czasie zaostrzenia. Badania monitorujące obejmują pomiar NO w powietrzu wydychanym, diagnostykę wirusologiczna i bakteriologiczną, aktywność limfocytów (komórek regulatorowych) izolowanych z krwi obwodowej.

WP3

Wykorzystanie modelu hodowli pierwotnych komórek nabłonka oddechowego od chorych z astmą i przewlekłym zapaleniem zatok do badania interakcji wirusów z komórkami gospodarza

Nabór osób dorosłych z astmą oskrzelowa celem wykonania bronchoskopii wraz pobraniem wymazu szczoteczkowego/komórek do hodowli in vitro.

Prowadzenie pierwotnych hodowli nabłonków oskrzeli z pobranego materiału. Infekowanie komórek nabłonka in vitro wirusem HRV. Analiza odpowiedzi immunologicznej nabłonka na infekcję z oceną ekspresji (RT-PCR) i uwalniania cytokin i interferonów.

WP4

Badanie interakcji wirusów i bakterii w procesie zakażenia dróg oddechowych

Nabór pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok i polipami nosa celem pobrania wyskrobin.

Prowadzenie hodowli komórek pierwotnych nabłonka blony śluzowej nosa i polipów. Infekowanie wirusem HRV z analizą odpowiedzi immunologicznej komórek nabłonka.

WP5

Badanie roli komórek regulatorowych w odpowiedzi na czynniki infekcyjne

Nabór chorych z astmą oskrzelową i pobieranie leukocytów krwi obwodowej do analizy odpowiedzi komórek regulatorowych na czynniki infekcyjne.

WP6

Badanie rezolucji procesu zapalnego

Nabór chorych z astmą w różnym stadium aktywności choroby (w tym w trakcie zaostrzeń infekcyjnych) i pozyskiwanie materiału biologicznego (komórki nabłonka, kondensaty powietrza wydechowego) do analizy metabolitów kwasu arachidonowego.

Rezultaty projektu

Spodziewane resultaty poznawcze: poznanie mechanizmów interakcji czynnikow infekcyjnych z układem immunologicznym chorych na astmę oraz przejście ostrego procesu zapalego w przewlekły.

Spodziewane resultaty praktyczne: Nowe metody prewencji i leczenia zaostrzeń infekcyjnych astmy oskrzelowej oraz sposoby monitorowania choroby.


SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Początek projektu: 01.10.2010

Zakończenie projektu: 30.09.2015

Całkowita wartosć projektu: 7.862.158,00 euro

Grant UE: 5.991.600,00 euro

Fundusze dla Polski: 225.910,00 euro

Polscy Uczestnicy:

Prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii

Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiogii

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab.n.  med. Paweł Górski

Klinika Pneumonologii i Alergologii

I Katedra Chorób Wewnętrznych

Uniwersyettu Medycznego w Łodzi

Aadres fax, telefon, e-mail:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UM w Łodzi

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

fax: 48 42 678 22 92

tel.: 48 42 675 73 09, 42 675 73 30

e-mail: marek.kowalski@csk.umed.lodz.pl

Klinika Pneumonologii i Alergologii UM w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

fax: 48 42 678 21 29

tel.: 48 42 678 75 05, 42 677 66 99

e-mail: pawel.gorski@umed.lodz.pl

 

Partnerzy

1. National Kapodistrian University of Athens NKUA (Grecja)

2. Imperial College of Science, Technology and Medicine IMPERIAL (Wielka Brytania)

3. Medizinisci – IE Universitaet Wien MUW (Austria)

4. Schweizerisches Forschunginstitut fuer Hochgebirsklima und Medizin in Davos SFI (Szwajcaria)

5. Biomedical Research Foundation – Academy of Athens BRFAA (Grecja)

6. Universytet Medyczny w Łodzi (Polska)

7. Universiteit Gent UGent (Belgia)

8. Philipps Universitaet Marburgs UNIMAR (Niemcy)

9. Turun Yliopisto U.Turku (Finlandia)

10. Universitaetsklinikum Erlangen UKER (Niemcy)

11. NOVOSOM AG NVS (Niemcy)

12. BIOMAY AG BIOMAY (Austria)

13. INSERM TRANSFERT IT S.A. (Francja)

14. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANI-IOITOPIIRIN KUNTAYHTYMA Turku UH (Finlandia)

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII